תפריט ניווט מהיר
משרד עו"ד ונוטריון בחיפה - דנה שביט
אשמח לעזור בכל שאלה

עבירות תקיפה חמורות

תוכן עניינים
תקיפה בנסיבות מחמירות

מאמר זה הנו המשך למאמרנו: "מהי עבירת תקיפה – מה ההגדרה של אלימות פיזית" ויעסוק בסוגים השונים של עבירות תקיפה חמורות, החל מתקיפה בנסיבות מחמירות ועד עבירת חבלה בכוונה מחמירה, נפרט אודות הנסיבות הגורמות להחמרת העונש והכוונה הנדרשת לשם הרשעה בעבירות תקיפה אלו.

עבירות תקיפה מדורגות בחוק העונשין עפ"י חומרתן, מהרף התחתון של העבירות ובהן תקיפה סתם, שהעונש בצידה הינו שתי שנות מאסר ועד לרף העליון ובהן עבירת רצח (עונש מאסר עולם) ועבירת חבלה בכוונה מחמירה, שהעונש בצידה הינו 20 שנות מאסר.

הגדרת חומרת עבירת תקיפה תקבע עפ"י אחת משתי החלופות שלהלן:

א. באם נגרמה חבלה ומהי חומרתה של אותה חבלה.
ב. נסיבות ביצוע התקיפה ו/או מיהו קרבן התקיפה.

תקיפה בנסיבות מחמירות

המחוקק רצה להחמיר עם אנשים שביצעו עבירה של תקיפה מסוימת, לשם כך בחר עבירה מסוימת שהגדירה בסעיף מסוים ובסעיף נפרד ציין כי אם אותה עבירה בוצעה בנסיבות מסוימות הרי שהעונש בגין בצוע אותן נסיבות מחמירות יהיה חמור יותר מעבירת הבסיס.

לדוגמא, סעיף 382 לחוק העונשין, קובע נסיבות מחמירות לעבירות תקיפה סתם (סעיף 379 לחוק העונשין) ותקיפה הגורמת חבלה של ממש (סעיף 380 לחוק העונשין).

הנסיבות המחמירות

נסיבות ביצוע העבירה – כששניים או יותר חברו לביצוע המעשה.

בנסיבות אלו העונש יהיה כפל העונש הקבוע לעבירה בחוק, כלומר, העונש בגין תקיפה סתם בנסיבות מחמירות – 4 שנים ובעבירת תקיפה חבלנית בנסיבות מחמירות – 6 שנים.

פציעה

כפי שצוין לעיל, בצד עבירת תקיפה החבלנית, שבסעיף 380 לחוק העונשין, עונש מאסר של שלוש שנים.

חוק העונשין מגדיר עבירה נוספת, אשר מבחינת רמת חומרתה מקבילה לעבירת תקיפה חבלנית, אך נבדלת במהות החבלה עצמה, זו עבירת הפציעה, שבסעיף 334 לחוק העונשין.

על פי סעיף 334 כאמור, מי שפוצע את חברו שלא כדין, צפוי לעונש מאסר של שלוש שנים.

מהו פצע? "חתך או דקירה המבתרים או בוקעים כל קרום חיצוני של הגוף".

חבלה חמורה – עבירת פשע

סעיף 333 לחוק העונשין קובע כי מי שחובל בחברו חבלה חמורה צפוי לעונש של 7 שנות מאסר.

הגדרת חבלה חמורה: "חבלה העולה כדי חבלה מסוכנת, או הפוגעת או עלולה לפגוע קשות או לתמיד בבריאות הנחבל או בנוחותו, או המגיעה כדי מום קבע או כדי פגיעת קבע או פגיעה קשה באחד האיברים, הקרומים או החושים החיצוניים או הפנימיים."

פציעה וחבלה חמורה בנסיבות מחמירות

כפי שציינו, חומרת עבירת תקיפה נלמדת מחומרת החבלות שנגרמו לקורבן. היא יכולה גם להילמד מנסיבות העבירה או זהות הקורבן עצמו.

סעיף 335 עושה, למעשה, שילוב בין השניים. כלומר, שילוב בין עבירות הפציעה והחבלה החמורה (חומרת החבלות) ונסיבות ו/או זהות קורבן אשר מחמירים את העבירה.

הנסיבות המחמירות

החוק קובע כי עבירה של פציעה או חבלה חמורה שנעברה כשהעבריין נושא נשק חם או קר או כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם, העונש בצד העבירה יהיה כפל העונש הקבוע לעבירה (! ).

כלומר, מי שפצע אחר כשהוא נושא נשק קר או חם או ביחד עם אחרים, כמפורט לעיל, העונש בצד העבירה יהיה 6 שנים ומי שגרם לחבלה חמורה בנסיבות אלו, העונש לצד העבירה יהיה 14 שנות מאסר.

סעיף 335א1 ו- סעיף 335ב מגלים נסיבות מחמירות בפציעה וחבלה חמורה כלפי בן משפחה (בן משפחה הנו בן זוג או ידוע בציבור וכן קטין שהפוגע אחראי עליו).

מי שגורם חבלה חמורה לבן משפחה דינו מאסר 10 שנים ואילו מי שפוצע בן משפחה, דינו כפל העונש הקבוע לעבירה, קרי 6 שנים.

חבלה בכוונה מחמירה

סעיף 329 א' קובע: "העושה אחת מאלה בכוונה להטיל באדם נכות או מום, או לגרום לו חבלה חמורה, או להתנגד למעצר או לעיכוב כדין, שלו או של זולתו, או למנוע מעצר או עיכוב כאמור, דינו מאסר עשרים שנים:

  1. פוצע אדם או גורם לו חבלה חמורה, שלא כדין
  2. מנסה שלא כדין לפגוע באדם בקליע, בסכין או בנשק מסוכן או פוגעני אחר
  3. גורם שלא כדין להתפוצצותו של חומר נפיץ
  4. שולח או מוסר לאדם חומר נפיץ או כל דבר מסוכן או מזיק אחר או גורם לאדם שיקבל כל חומר או דבר כאמור
  5. מניח, בכל מקום שהוא, חומר מרסק או נפיץ או נוזל משתך
  6. זורק על אדם חומר או נוזל כאמור בפסקה 5 או משתמש בהם על גופו בדרך אחרת."

בעבירה זו של חבלה בכוונה מחמירה, החמורה מבין עבירות התקיפה, החומרה נובעת משילוב בין חומרת הנזק שנגרם לקורבן (חומרת החבלה) לבין קיומה של כוונה מיוחדת של עובר העבירה לגרום לאותו נזק

חשוב לדעת – בעבירות התקיפה האחרות לא נדרשת כוונה ממשית לגרימת התוצאה בשונה מעבירה זו.