תפריט ניווט מהיר
משרד עו"ד ונוטריון בחיפה - דנה שביט
אשמח לעזור בכל שאלה

חנינה מהנשיא

תוכן עניינים

הוגש נגדך כתב אישום שבעקבותיו הורשעת בבית משפט או בית דין פלילי? תיקך הפלילי הסתיים לאחר הליכי בית המשפט, בדרך של אי הרשעה?

תתעורר, יש לך רישום פלילי, דבר שיש לו משמעות והשפעה לגבי המשך עתידך המקצועי .

ניתן לפעול למחיקת רישום פלילי בדרך של בקשת חנינה לנשיא המדינה.

חנינה מהנשיא

מדוע כדאי לי לפעול למחיקת רישום פלילי? האם הרישום הפלילי אינו נמחק באופן אוטומטי?

מעסיקים רבים, דורשים כתנאי סף לקבלה לעבודה "תעודת יושר" – כיום, תדפיס ה- "רישום פלילי". ישנם גם מקומות עבודה שדורשים, באופן תקופתי, הצגת אותו רישום פלילי למעסיק, בעיקר מקומות עבודה בעל רגישות ציבורית או ביטחונית.

הרשעה או רישום פלילי של הליך שהסתיים ללא הרשעה אמורים להימחק מהרישום הפלילי, לאחר תקופה מסוימת המצוינת בחוק. התקופה המינימאלית למי שנדון בבית משפט שאינו בית משפט לנוער, הינה 5 שנים – רק כאשר מדובר בסיום ההליך ללא הרשעה. אדם שהורשע, תקופת המינימום למחיקת רישומו הפלילי הינה 17 שנים.

לכן, קיימת חשיבות לפעול למחיקת רישום פלילי בהקדם, בעיקר כשהרישום הפלילי מהווה כתם אשר פוגע ביכולתך להתקבל לעבודה ו/או להמשיך ולעבוד במקום העבודה הנוכחי ובכך פוגע בפרנסתך ופרנסת משפחתך.

חנינה מהנשיא – מתי?

ההליך הפלילי (בין אם בתחום הפלילי הממשי ובין אם בתחום התעבורה) מסתיים, לרוב, במתן גזר דין. נאשם יכול להגיש ערעור על גזר הדין או פסק הדין שניתן ע"י הערכאה הראשונה שדנה בתיקו. ניתן גם להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון (כשהערכאה הראשונה הייתה בית המשפט השלום), אך רק בנסיבות מסוימות תתקבל בקשתו ובית המשפט העליון ידון בערעורו הנוסף.

מקום בו מוצו אפשרויות הערעור, או בנסיבות המקרה, אין טעם לערער על החלטת בית המשפט, נתונה לאותו אדם דרך נוספת וחשובה ביותר והיא בקשה שמטרתה מחיקת רישום פלילי באמצעות בקשה המכונה חנינה, בקשת חנינה זו מוגשת לנשיא המדינה.

סמכותו של נשיא המדינה לטפל בבקשת חנינה נובעת מחוק יסוד: נשיא המדינה.

מאחר והמחוקק ראה לנכון להתחשב בשיקומו של אדם, הוא אפשר לנשיא המדינה, על דרך של חנינה, לחון אדם, ב- 6 קטגוריות שיפורטו להלן, וזאת אף על פי ולמרות שבית משפט קבע את אשמו ולאחר ששקל את כל הנתונים אף קבע את העונש שבצד העבירה/ות בה/ן הורשע:

 1. קיצור עונש מאסר שהוטל על אדם.
 2. קיצור תקופת פסילת רישיון נהיגה.
 3. הקטנת קנסות שהוטלו על אדם בהליך פלילי.
 4. הקטנת קנסות תעבורה שהוטלו.
 5. קציבת מאסר עולם – קביעת אורכו של המאסר .
 6. קיצור תקופת התיישנות / מחיקה של רישום פלילי.

סמכותו של נשיא המדינה לקצר את התקופה למחיקתה של הרשעה או רישום ללא הרשעה מפלט הרישום הפלילי, קמה מחוק יסוד : נשיא המדינה , כפי שפורט לעיל, בצירוף עם חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק המרשם הפלילי").

עיכוב ביצוע גזר דין לצורך הגשת בקשת חנינה, האם הדבר אפשרי?

התשובה בעיקרון הינה חיובית, אך הדבר ייעשה במשורה ע"י בתי המשפט, ומנימוקים מיוחדים שיפורטו בגוף ההחלטה, ולא כדבר שבשגרה .

לעיתים, קצרה ידו של בית המשפט מלהושיע את הנאשם ואז הדרך שנותרה להקלה בעונשו הינה באמצעות בקשת חנינה מהנשיא.

ראו לעניין זה ע"פ 657/84, שם קבע בית המשפט:

התוצאה היא, כי דין ערעור להידחות. אין לנו אלא לחזור על דבריה של הערכאה הראשונה, אשר קבעה:נ "אני ממליץ על כל דרך שתהיה כדי לקצר את התקופה, בשים לב להתנהגות החיובית של הנאשם בשנים האחרונות". אכן, מצויים אותם מקרים נדירים, שבהם יד השופט קצרה מלהושיע, והתרופה עשוי שתימצא במעשה חנינה של נשיא המדינה. עניין זה נתון כמובן לשיקול הדעת של הנשיא, ואין בידינו אלא לדחות את ביצוע המאסר בשלושה חודשים. כדי שיהא סיפק בידי המערער לפנות בבקשה בעניין זה.

ראו לעניין זה החלטת בית המשפט בבש"פ 1835/93:

אכן, הטעם העיקרי לבקשה שלפניי הוא בקשת החנינה מהנשיא, שהמבקש מעריך שתינתן לו. נראה לי כי מן הראוי, פרט למקרים מיוחדים ויוצאים מן הכלל, שנימוק זה, כשלעצמו, לא ישמש טעם לעיכוב ביצוע גזר הדין. וטעם רב יש בדבר. על דרך השתת העונש על-ידי בית המשפט אמרנו במקום אחר (ע"פ 156/80 בנימין נ' מדינת ישראל [3], בעמ' 747):

"כשופטים מצווים אנו להחליט מהו העונש על פי מידת הדין – ומידה זו יכול שתהא מהולה במידה מסוימת של מידת הרחמים המותרת לנו – שמן הצדק ומן הראוי לגזור על מי שהורשע בדין, הכול לפי העבירה, לפי העבריין ולפי נסיבותיו של כל עניין ועניין. השימוש במידת החסד הפקיד המחוקק בידיה של הרשות המחוננת, ואין בידינו לערב שיקוליה של זו בשיקולינו שלנו".

בקשת חנינה מהנשיא – מה עליה לכלול?

בקשת חנינה חייבת להיערך באופן מקצועי ומפורט ובין היתר עליה לכלול את פרטיו המזהים של הפונה בבקשה לחנינה.

בקשת חנינה צריכה לכלול את פרטי התיק הפלילי בגינו נדון הפונה לנשיא המדינה בבקשת חנינה.

על בקשת חנינה לפרט גם נימוקים שעליהם מתבססת הבקשה, וכמו כן יצורפו מסמכים שונים בתמיכה לנימוקים אלו.

על אילו נימוקים ניתן לבסס בקשת חנינה מהנשיא למחיקת רישום פלילי?

בקשה למחיקת רישום פלילי באמצעות חנינה ניתן לבסס על נימוקים שונים, הכוללים, בין השאר:

א. נסיבות כלכליות.
ב. נימוקים סוציאליים.
ג. נימוקים רפואיים.

ישנם כמובן נימוקים רבים נוספים, כאשר כל נימוק עומד בפני עצמו או ביחד עם האחר, כלומר, בקשה למחיקת רישום פלילי ניתן להגיש מצירוף של כלל הנימוקים או חלקם, קבלת ההחלטה בעניין זה תיעשה ע"י עורך הדין הפלילי שיגיש את הבקשה.

חשוב להדגיש, בשל היותו של נושא החנינה מורכב, הנימוקים לבקשת חנינה המוגשת לנשיא המדינה, בעיקרם ובמהותם אמורים להיות שונים מאלו שנטענו בבית המשפט לפני שניתן פסק הדין (!).

עורך דין פלילי בעל ניסיון בתחום של בקשת חנינה לנשיא המדינה, ידע לברור את הנימוקים הרלוונטיים לבקשת החנינה שיהא בהם כדי לקדם את טובת הלקוח ולהביא לתוצאה הרצויה של מחיקת רישום פלילי!

קחו את עתידכם בידכם!!!

בקשת חנינה מהנשיא

חנינה מהנשיא היא אחד האמצעים המשמעותיים להחזיר לאנשים את תחושת הביטחון בשמם הטוב, ולגרום להם להפסיק לחשוש מכך, שאנשים אחרים חושבים עליהם כעל עבריינים.

אנשים רבים מרגישים אי נוחות כששוטר עוצר אותם לבדיקת רישיונות ובודק במסוף את עברם הפלילי.

עו"ד דנה שביט מתמחה במסגרת תפקידה בסיוע לאותם אנשים שחייהם נפגעו או נעצרו בשל רישום פלילי. הסיוע של עו"ד דנה שביט עוזר לאנשים לחזור לשגרת חיים רגועה ושקטה.

לכולם מגיעה הזדמנות נוספת.

מה צריך לדעת על חנינה מהנשיא?

 • רק חנינה מנשיא יכולה למחוק מפלט המשטרה (" תעודת יושר") רישום פלילי, שמשליך קשות על חייכם ומונע מכם להתקדם. לכן חיוני לעשות את זה נכון. זה נכון גם לגבי הרשעה וגם לגבי אי-הרשעה.
 • לא כל מי שמבקש חנינה נענה. יש לענות על תנאים מסוימים שיצדיקו את בקשת החנינה, בין היתר, אורח חיים חיובי והוכחה כי אי מתן חנינה יגרום לנזק משמעותי בכם.
 • אם יש לכם רישום פלילי ההשלכות עשויות להיות קשות, החל מחוסר יכולת להגיש מועמדות לעבודות מסוימות ועד סירוב כניסה למדינות שונות בחו"ל שדורשות עיון בתעודת היושר שלכם לצורך מתן ויזה. כלומר, גם חופשה לא תתאפשר בשל רישום פלילי ביחס לאותן מדינות.
 • הגשת בקשת חנינה מחייבת ניסיון רב והיכרות מעמיקה עם כל התנאים. יש לערוך את הבקשה ולנסח אותה נכון, וכמובן לצרף את המסמכים הרלוונטים לבקשת החנינה.
 • החנינה יכולה לקצר את תקופת ההתיישנות או המחיקה, וכן יכולה לבטל את התקופה לחלוטין כך שמיד לאחר קבלת החנינה הרישום הפלילי יימחק מיידית.
 • חשוב לציין כי אדם שקיבל חנינה נחשב כאדם ללא רישום פלילי. כאשר אותו אדם נשאל, האם יש לו רישום פלילי, הוא יכול בגאווה לציין , שאין לו רישום פלילי.

אל תוותרו על חנינה

אם הצלחתם להשתקם וכעת לא עומד ביניכם ובין העבודה שאתם רוצים כל כך דבר מלבד רישום פלילי, אל תוותרו, פנו לעו"ד פלילי , מנוסה, והגישו בקשת חנינה לנשיא המדינה. זאת במטרה לפתוח דף חדש. עו"ד דנה שביט תשמח לעזור לכם לעלות על המסלול מחדש.

היא מנוסה מאוד, יעילה ומקצועית.

כבר בשיחת טלפון אחת, היא תגיד לכם מה סיכויי בקשת החנינה.

אם עו"ד דנה שביט, תחשוב כי יש סיכוי לבקשת חנינה במקרה שלכם, היא תגיד לכם זאת בשיחת טלפון.

אם עו"ד דנה שביט תחשוב שסיכויי הבקשה נמוכים, הדבר ייאמר לכם מיידית בטלפון.

לא תיאלצו לבזבז את זמנכם בפגישה מיותרת, אם סיכויי הבקשה נמוכים.

חנינה מהנשיא על ידי עורכת דין פלילית מנוסה

וודאי שמעתם לא פעם את המושג חנינה מהנשיא. בדרך כלל ההקשר הוא בכל הנוגע לקיצור זמן מאסר של אסיר שהורשע. מעטים יודעים כי לנשיא המדינה קיימות שתי סמכויות חנינה מרכזיות. האחת היא מחיקת רישום פלילי זאת תוך קיצור תקופות ההתיישנות והמחיקה מתוקף חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, והשנייה היא הקלה בעונש לעבריינים מורשעים. יש לציין כי בקשת חנינה מהנשיא בכל אחת מהסמכויות, היא מורכבת ובעלת היבטים משפטיים נרחבים, ולכן מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין פלילי ומנוסה, הבקיא בכל הכללים, החוקים והתנאים לשם קבלת החנינה. משרד עורכי הדין דנה שביט, הוא אחד מהמשרדים הוותיקים והמנוסים בהגשות בקשות חנינה לנשיא בנושאים שונים. פנו אליו עוד היום לקבלת ייעוץ מקצועי.

מהן העילות לבקשת חנינה מהנשיא?

 • עונשי מאסר – הנשיא מוסמך לאשר הקלה בעונשי מאסר לעבריינים, לדוגמת המרת עונשים בפועל לעבודות שירות, או עונשים אחרים.
 • הקלה בפסילת רישיון נהיגה – יש בידי הנשיא להקל בעונש פסילת רישיון נהיגה שניתן על ידי בית המשפט.
 • הקלה בקנסות שהוטלו כעונש על ידי בית המשפט.
 • מחיקה של רישום פלילי (באופן מוחלט או קיצור תקופות ההתיישנות והמחיקה)

בקשות חנינה מטופלות על ידי הנשיא רק לאחר סיום כל ההליכים המשפטיים בנושא הנדון. במידה ומדובר בקנסות, רק לאחר מיצוי הליכים בגוף שמטפל בקנסות והוא במרכז לגביית קנסות. זמן הטיפול בבקשות חנינה משתנה ממקרה למקרה והכל בהתאם לגורמים אחרים כמו דחיפות, חוות דעת מגורמים מעורבים ועוד. באם הנשיא סרב לבקשה, ניתן להגיש בקשה חדשה לאחר שישה חודשים אך לא ניתן לערער על ההחלטה בבקשה הקודמת.

פנו בעזרת עו"ד מומחה

באופן עקרוני, כל אדם יכול להגיש בקשת חנינה לנשיא, אך מומלץ לבצע זאת רק בעזרתו של עורך דין מנוסה בהגשת בקשות מסוג זה. כל עילה להגשת הבקשה שונה מרעותה ויש לכלול בבקשה עובדות וטיעונים המייחדים כל מקרה לגופו. עו"ד פלילי בעל ניסיון ידאג לבצע זאת בעבורכם ובכך סיכויי אישור החנינה יעלו. משרד עו"ד דנה שביט הוא מהמנוסים בתחום. עו"ד שביט היא בעלת ניסיון של מעל ל 20 שנה בתחום הפלילי. פנו אליה עוד היום לייעוץ.

קבלת חנינה מהנשיא

במדינת ישראל, לנשיא המדינה המכהן באותה עת ישנן כמה סמכויות נוספות מלבד תפקידיו המדיניים. בין סמכויות אלו ניתן למצוא את הסמכות לחון אדם אשר הורשע בפלילים, להקל על עונשו ולבטל את הרישום הפלילי שלו. בקשת חנינה מהנשיא יכולה להתבצע על ידי מבקש הבקשה, אך על מנת לעשות זאת על הצד הטוב ביותר מומלץ לפנות אל עורך דין מומחה בסדר הדין הפלילי על מנת שיגיש את הבקשה בעבורכם, על מנת לוודא שתהיה מנוסחת כראוי ותכיל את הפרמטרים הנדרשים כדי שתאושר. משרד עורכי הדין דנה שביט הוא משרד אשר פועל כבר למעלה מ-20 שנה ומתמחה בסדר הדין הפלילי ובדיני תעבורה.

מדריך להגשת בקשת חנינה

כאשר אדם המורשע בפלילים ומעוניין לבטל את הרישום הפלילי אשר חל על שמו, הוא יכול לבקש חנינה מנשיא המדינה המכהן באותה העת. על מנת לעשות כן, בעזרתו של עו"ד מומחה לסדר הדין הפלילי הוא מעביר בקשה אל משרד המשפטים ואל הנשיא המכילה מספר פרמטרים ונימוקים מדוע על גופים אלו לאשר את הבקשה ולהציג נסיבות מקילות. מרבית הבקשות צריכות להיות מאושרות ע"י משרד המשפטים עוד טרם חתימת הנשיא, אך ישנם מקרים בהם הנשיא לפי שיקוליו האישיים מחליט האם להיענות או לסרב לבקשת החנינה. על מנת להגיש בקשת חנינה מהנשיא העומדת בדרישות ושסיכויים כי היא תענה בחיוב יהיו גבוהים, מומלץ לפנות אל עורך דין מומחה בסדר הדין הפלילי.

ליווי עורך דין פלילי מקצועי

בכדי שאדם החפץ לקבל חנינה מאת נשיא המדינה אכן יקבל את חנינה מאת נשיא המדינה, עליו להיות מלווה על ידי עורך דין שיפעל ללא פשרות, בזריזות וביעילות עד להשגת התוצאות הרצויות. עורכת הדין דנה שביט הינה עורכת דין ותיקה הפועלת בתחום המשפט הפלילי מזה שני עשורים בהן ייצגה נאמנה את לקוחותיה בהצלחה רבה בתיקים פליליים ידועים ומורכבים. אל תתפשרו על ליווי מקצועי ברגעים המורכבים של חייכם- מגיע לכם שרות וליווי משפטי איכותי ומנוסה. קבעו פגישה עוד היום עם עורכת הדין דנה שביט למענה מקצועי בהקדם.