השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

  רישום פלילי – המקצועות שלא ניתן לעבוד בהם עם רישום פלילי

  להלן, המקצועות בהם לא יוכל לעסוק אדם בעל רישום פלילי עפ"י חוק וכן מקצועות בהם ניתן לפסול אדם בעל רישום פלילי מלעסוק בהם:

  מומלץ להתייעץ עם עורך דין לגבי מחיקת רישום פלילי אם ברצונכם להתקבל לאחת מהעבודות להלן:

  סוכן מכס

  • תנאי הפסלות הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.
  • פסלות זמנית אם המבקש עבר עבירה שיש עמה קלון בעשר השנים שקדמו לבקשה.

  מתווך מקרקעין

  פסלות זמנית

  1. במידה והוטל על המבקש מאסר, לרבות בעבירה שאין עמה קלון, ולא סיים לרצותו תוך שלוש שנים מהגשת הבקשה.
  2. הורשע בעבירה שיש עמה קלון בחמש השנים שקדמו לבקשה.

  קבלן

  פסלות זמנית – תנאי הפסלות – במידה והורשע בעבירה שיש בה כדי לערער את מהימנותו להיות קבלן רשום ( כלומר : כל עבירה שהיא עוון או פשע לפי חוק העונשין ועליה נדון לשלושה חודשי מאסר או מחצית הקנס הקבוע בס' 61 (א) (1), או למעלה מכך), וכל עוד לא עברו שלוש שנים מיום שנשא עונשו.

  תעודת מורשה להיתר לאדריכל

  פסלות זמנית – במידה והורשע האדריכל בעבירה שיש עמה קלון בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה.

  מהנדס רשות מקומית

  תנאי הפסלות – הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

  סוכן ביטוח

  פסלות זמנית – אם תוך 5 שנים שקדמו לבקשה לקבלת רישיון הורשע המבקש או נשא עונש מאסר על עבירה שיש עמה קלון.

  נהג אוטובוס (רישיון דרגה 6) , נהג מונית (רישיון דרגה 5) , נהג אמבולנס , נהג רכב כיבוי אש (רישיון דרגה 2 ) , נהג רכב חילוץ (רישיון דרגה 3).

  פסלות זמנית :

  1. אם הורשע בעבירה שלדעת רשות הרישוי יש בה כדי למנוע מתן תעודה או חידושה , אלא אם כן חלפו 7 שנים מתום ריצוי העונש או מיום מתן גזר הדין (אם היה העונש מאסר או פסילה על תנאי, או מיום תשלום הקנס.
  2. אם הורשע בעבירת תעבורה או בעבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בתקופה של שנתיים טרם הגשת הבקשה.

  רישיון ניהול בית ספר לנהיגה / רישיון להוראת נהיגה

  פסלות זמנית :

  1. אם הורשע בעבירה שלדעת רשות הרישוי יש בה כדי למנוע מתן תעודה או חידושה , אלא אם כן חלפו 7 שנים מתום ריצוי העונש או מיום מתן גזר הדין (אם היה העונש מאסר או פסילה על תנאי, או מיום תשלום הקנס.
  2. אם הורשע בעבירת תעבורה או בעבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בתקופה של שנתיים טרם הגשת הבקשה.

  רישיון להפעלת מונית

  במידה והורשע בעבירה שלדעת ועדת המוניות, מפאת חומרתה או נסיבותיה , יש בה כדי למנוע מתן רישיון להפעלת מונית או שטרם חלפה תקופת ההתיישנות לגבי ההרשעה.

  שופטים

  תנאי הפסלות מלכהן כשופט, קאדי או דיין – הרשעה בעבירה שיש עמה קלון.

  חינוך

  • רישיון בית ספר – במידה והמבקש הורשע בעבירה שיש עמה קלון או שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
  • עובד חינוך – במידה והורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה או בעבירה שיש עמה קלון ובגינה אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
  • עובד שירות בבית ספר – סמכות למנהל הכללי לפיקוח להורות על פיטוריו של עובד שהורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה או בעבירה שיש עמה קלון ובגינה אין להעסיקו בבית ספר.

  חבר מועצה

  פסלות זמנית מלהיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר כחבר מועצה :

  1. במידה וחויב בפס"ד סופי בעבירה שיש עמה קלון , במהלך 5 השנים טרם הגשת מועמדותו.
  2. במידה וחויב בפס"ד סופי בעבירה שיש עמה קלון, תוך למעלה מחמש שנים טרם הגשת מועמדותו, הוטל עליו מאסר וטרם ריצה אותו.
  3. במידה ונדון לעונש מאסר של שנה ומעלה וטרם עברו שש שנים מיום שסיים לרצות את העונש.

  כבאי

  תנאי לקבלת מינוי – תעודת יושר ממשטרת ישראל.

  מורשה מטעם המוציא לפועל

  פסלות זמנית – במידה והמבקש הורשע בעבירה שיש עמה קלון וטרם חלפו עשר שנים מיום שעבר את העבירה.

  כמו כן, לועדת האישורים סמכות לסרב לתת אישור מורשה בהתחשב בעברו הפלילי של המבקש.

  רופא וטרינרי

  תנאי הפסלות – הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

  לשר הבריאות סמכות להורות על ביטול או התליית רישיון במקרה בו רופא וטרינר הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

  קבלן כוח אדם

  פסלות זמנית – המבקש או ממלא תפקיד בכיר בעסקו הורשע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק כקבלן , וטרם חלפו חמש שנים מיום ההרשעה.

  לשר העבודה סמכות להורות על ביטול הרישיון המידה והקבלן או ממלא תפקיד בכיר הורשע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק כקבלן.

  ממונה על אבטחת מידע (חוק הגנת הפרטיות)

  תנאי הפסלות – הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

  רישיון עיסוק בחשמל (חוק משק החשמל)

  תנאי הפסלות לקבלת רישיון לאחד מן העיסוקים הקבועים בחוק – הרשעה בעבירה שיש עמה קלון.

  עמותת אימוץ ילדים (חוק אימוץ ילדים)

  תנאי לאישור העמותה הוא כי חבר העמותה , חבר ההנהלה או עובד העמותה לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

  יועץ השקעות / מנהל תיקי השקעות (חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות)

  תנאי הפסלות – הורשע בעבירה כלשהי.

  נושא משרה כחתם תקנות ניירות ערך

  פסלות זמנית – במידה הורשע בעבירה שיש עמה קלון וטרם חלפה תקופת ההתיישנות.

  מבקר פנימי בגוף ציבורי

  תנאי הפסלות – הורשע בעבירה שיש עמה קלון

  דירקטור מטעם הציבור (פקודת החברות)

  1. במידה והורשע בעבירה על אחד הסעיפים 414-438 לחוק העונשין.
  2. פסלות זמנית – טרם חלפו עשר שנים מיום שהורשע או נשא את עונשו בעבירה שיש עמה קלון.

  דירקטור / מנהל כללי בחברה ממשלתית

  1. במידה והורשע בעבירה שיש עמה קלון או שהיא מחייבת את אי מינויו.
  2. במידה והורשע בעבירה על אחד הסעיפים 414-438 לחוק העונשין.

  דירקטור של מנהל קרן / נאמנות

  פסלות זמנית – במידה והורשע בעבירה שיש עמה קלון , למעט עבירה שדינה קנס בלבד, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות .

  מנהל מעבדה רפואית

  תנאי הפסלות – הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

  רישיון השטת סירה

  פסלות זמנית – במידה וטרם חלפו 5 שנים מתום ריצוי העונש בגין עבירה אשר לדעת הרשות פגעה בכשירותו להפעיל סירה . וכמו כן במידה והוטל עונש מאסר על תנאי וטרם חלפה תקופת התנאי.

  כהונה במשרה ציבורית

  א. אדם פסול מלכהן במשרות הבאות במידה והורשע בעבירה שיש עמה קלון :

  • נציב קבילות הציבור בעניין חוק הבריאות.
  • חבר הרשות למלחמה בסמים.
  • מנהל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
  • חבר מועצת צער בעלי חיים.
  • חבר הרשות לשיקום האסיר.
  • חבר מועצת הספנות.
  • חבר האקדמיה למדעים.
  • משקם במגזר החקלאי.
  • נציג הציבור במועצה לייצור ושווק אגוזי אדמה.
  • חבר המוסד העליון ללשון עברית.
  • חבר הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל.
  • חבר מליאת רשות השידור.
  • חבר מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.
  • חבר מועצת בזק.
  • חבר הרשות לניירות ערך.
  • חבר מועצת המוסד לביטוח לאומי חבר המועצה להסדר ההימורים בספורט.
  • חבר מועצת הספריות הציבוריות.
  • סדרן למניעת עישון .

  פסלות זמנית מלכהן במשרות שלהלן במידה ואדם הורשע בעבירה שיש עמה קלון:

  • חבר מליאת הרשות לגנים לאומיים – טרם חלפו 5 שנים מיום ההרשעה או מיום גמר.
  • ריצוי עונש המאסר (חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה).
  • חבר מועצת רשות העתיקות – הורשע או נשא עונש מאסר וטרם חלפה תקופת ההתיישנות.
  • חבר מועצת מינהל מקרקעי ישראל – טרם חלפו 7 שנים מיום ההרשעה .
  • חבר הרשות לפיתוח ירושלים – טרם חלפו 10 שנים מיום ההרשעה או מיום גמר ריצוי העונש .
  • חבר הרשות לפיתוח הגליל – טרם חלפו 10 שנים מיום ההרשעה או מיום גמר ריצוי העונש.
  • חבר הרשות לפיתוח הנגב – טרם חלפו 10 שנים מיום ההרשעה או מיום גמר ריצוי העונש.
  • חבר המועצה למוצרי פירות וירקות – טרם חלפו 7 שנים מיום ההרשעה או מיום גמר ריצוי העונש ( חוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא).
  • חבר מועצת רשות הנמלים והרכבות – טרם חלפו 10 שנים מיום ההרשעה.
  • חבר מועצת רשות הדואר – טרם חלפו עשר שנים מיום ההרשעה או מיום גמר ריצוי עונש המאסר.
  • חבר מועצת רשות שדות התעופה – טרם חלפו עשר שנים מיום ההרשעה או מיום סיום ריצוי העונש.

  מוזמנים לשתף את הכתבה

  לייעוץ ראשוני

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם

   לייעוץ ראשוני

   השאירו פרטים ונחזור בהקדם

    חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים