השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

  סמכות עיכוב – סמכויות שוטר

  1. שוטר עיכב אותך ואינך יודע האם העיכוב היה כדין?
  2. עוכבת שלא כדין והופעל נגדך כוח ע"י שוטר?
  3. שוטר חיפש ברכבך ללא סיבה וללא הסכמתך ומצא סמים , ואינך יודע מה לעשות?
  4. שוטר עיכב אותך , לא הסביר לך סיבת העיכוב וגם לא הזדהה, האם העיכוב חוקי?
  5. משרדנו ייצג ומייצג אינספור אנשים שספגו התנהגות לא הולמת של שוטרים, עיכוב לא חוקי, חיפוש לא חוקי ומעצר לא חוקי.
  6. משרדנו הביא לביטול כתבי אישום כנגד אנשים שספגו התנהגות לא תקינה או חוקית של שוטרים שלאחר מכן אף הוגש נגדם כתב אישום שלא באשמתם.
  7. עורכי הדין במשרדנו הינם קציני משטרה ותובעים פליליים בעברם, המכירים היטב את סמכויות העיכוב / חיפוש / מעצר.
  8. למשרדנו הניסיון והיכולת המקצועית לסייע לך!!!

  מהי סמכות העיכוב? מתי ניתן להפעילה? באילו מצבים שוטר יכול לעשות בה שימוש?

  האם סמכות עיכוב נלווית לסמכות מעצר שבידי שוטר?

  רבים מלקוחותינו שואלים אותנו מה ההבדל בין סמכות עיכוב לסמכות המעצר, מדוע השוטר לא השתמש בסמכות זו ביחס אלי? ועוד הרבה שאלות הקשורות לסמכות חשובה זו. לכן, מצאנו לנכון להכין עבורכם מאמר שיעסוק בסוגיית סמכות עיכוב ובכך ייתן מענה לשאלות הרבות בתחום.

  מהו מקור סמכות עיכוב?

  סעיף 1 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים) קובע כי "אין מעצר ועיכוב אלא בחוק או לפי חוק מכוח הסמכה מפורשת בו". כלומר, באופן עקרוני , סמכות עיכוב מוענקת מתוקף חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים), יחד עם זאת, אם ישנו חוק אחר שמעניק סמכות עיכוב מתוקף הנושא הספציפי בו הוא עוסק , אזי העיכוב יתבצע מתוקף אותו חוק נפרד וספציפי.

  מה משמעות סמכות עיכוב?

  התשובה לכך חד משמעית, המשמעות היא הגבלת חופש התנועה של אדם!!!

  כלפי מי שוטר יכול להפעיל סמכות עיכוב?

  לאחר תיקון החוק, סמכות עיכוב של שוטר הינה רחבה מאוד ולמעשה בסמכותו לעכב כל אדם ואף כלי רכב , זאת בקשר לביצועה של עבירה ובנסיבות מסוימות אף בקשר למניעת בצוע עבירה. סמכות עיכוב הנתונה לשוטר נחלקת לשתי קטגוריות: האחת , עיכוב ביחס לחשוד בבצוע עבירה (או ביחס לעבירה שעתידה להתבצע). השנייה , סמכות עיכוב ביחס לאזרח שהיה עד לבצוע עבירה ויש ביכולתו כדי לשפוך אור ולספק למשטרה מידע לצורך פענוח העבירה ותפיסת מבצעיה. במצב השני תכלית העיכוב הינה כפולה, הן במטרה לברר זהותו וכתובתו של העד , כך שבמידת הצורך המשטרה תוכל לזמנו אליה בשנית לקבלת הבהרות ו/או נתונים נוספים, והן במטרה לערוך את חקירתו של העד בו במקום ולחסוך ממנו את הצורך בהגעה לתחנת המשטרה.

  האם שוטר יכול לזמן אדם/עד לתחנת המשטרה אם לא התאפשר לו לבצע את החקירה במקום האירוע?

  התשובה הינה חיובית. גם אם השוטר בירר את זהותו וכתובתו של העד אך בנסיבות העניין אין באפשרותו לבצע חקירה ובירור פרטים בו במקום, הוא יכול ורשאי ליתן זימון לעד למועד סביר אחר שיקבע .

  האם לשוטר יש סמכות עיכוב של כלי רכב לשם חיפוש?

  התשובה הינה חיובית. סמכות עיכוב זו נלווית למעשה לסמכות החיפוש בכלי רכב, המוקנית לשוטר בסעיף 71 לחוק סדר הדין הפלילי. השילוב של שתי הסמכויות הכרחי נוכח העובדה כי לשם חיפוש ברכב על השוטר להגביל את תנועת הרכב .

  האם שוטר יכול לעצור את רכבי בכל רגע ש"מתאים לו"?

  התשובה הינה שלילית. שוטר יוכל לעשות זאת אם היה לו יסוד סביר לחשד שבוצעה עבירה בת מעצר. כשמטרת העיכוב הינה חיפוש ברכב לאיתור מבצע עבירה או כדי לאתר ראיה הקשורה לבצוע עבירה. כמו-כן, סמכות זו ניתנת להפעלה גם בנסיבות שהעבירה טרם בוצעה ולמעשה עומדת להתבצע, המדובר בעבירת בטחון או עבירה בת מעצר.

  מהי עבירה בת מעצר?

  המדובר בעבירות מסוג עוון ו/או פשע, קרי שעונש המאסר הצפוי למבצע העבירה הנו למעלה מ-3 חודשים. זאת להבדיל מעבירת חטא, שהעונש בצידה עד 3 חודשי מאסר. עבירת חטא אינה עבירה ששוטר יכול לעצור אדם בגינה !!!

  מי רשאי לעכב ?

  שוטרים, עובדי ציבור שהחוק מקנה להם סמכות עיכוב, וכן אדם /אזרח רגיל מהשורה בנסיבות שיפורטו להלן: כל אדם רשאי לעכב אדם אחר, זאת עד להגעתו של שוטר למקום האירוע ובתנאי שאחד מהתנאים הבאים התקיים:

  • האדם חשוד כי ביצע בפניו עבירת אלימות, פשע, גניבה או עבירה שגרמה נזק של ממש לרכוש.
  • אדם אחר הקורא לעזרה מצביע על אדם החשוד שביצע בפניו עבירה, כאמור בסעיף 1.

  את האמור לעיל יש לבצע רק אם ישנו חשש שהאדם שעוכב זהותו אינה ידועה ויש חשש שהוא יימלט. אדם שעוכב ע"י אדם אחר בנסיבות שפורטו לעיל, יימסר לשוטר ללא דיחוי, ובלבד שהעיכוב לא יעלה על שלוש שעות!

  האם אדם / אזרח רגיל שעיכב אדם אחר רשאי להפעיל נגדו כוח?

  הדבר אפשרי ובלבד שהכוח שהופעל הנו סביר (!) ואך ורק כשהנעכב סירב להיעתר לבקשת העיכוב (!).

  כמו כן, חל איסור מוחלט לגרום חבלה למעוכב ע"י השימוש בכוח נגדו!!!

  האם שוטר מוסמך להפעיל כוח כנגד מעוכב?

  התשובה לכך הינה חד משמעית שלילית!!! בעוד שאדם פרטי המבצע עיכוב, בנסיבות מסויימות, יכול להפעיל כוח סביר כנגד מעוכב, לשוטר אסור לעשות זאת בתכלית האיסור!!!

  יחד עם זאת, אם אדם לא יישמע לסמכות עיכוב של שוטר ויתנגד לכך, השוטר מוסמך לעצור אותו ! אם העצור עדיין יתנגד לשוטר, לאחרון סמכות להפעיל כוח סביר נגדו!

  מהן חובות המעכב?

  1. הזדהות – על המעכב להזדהות בפני המעוכב. אם המעכב הנו עובד ציבור שהוסמך לכך, עליו לזהות עצמו בציון שמו או כינויו הרשמי, לרבות טיב משרתו, ויציג תעודת הסמכה לכך. אדם פרטי יזהה עצמו בשמו.

  הזדהות שוטר – אם השוטר במדים ותג שמי על חולצתו, אין עליו חובת הזדהות , אך עליו להציג את תעודת המינוי שלו, מייד כשיידרש לכך ע"י המעוכב!!!

  שוטר שאינו במדים – יזהה עצמו בציון שמו או כינויו הרשמי והיותו שוטר, כן עליו להציג את תעודת המינוי שלו בפני המעוכב!

  2.הודעה על עיכוב – מסירת הודעה רשמית ומיידית למעוכב על העיכוב.

  3.הבהרת סיבת העיכוב – על המעכב להסביר למעוכב במילים פשוטות ומובנות את סיבת העיכוב, זאת בהקדם האפשרי.

  במידה וברור מהנסיבות כי זהות המעכב וסיבת העיכוב ידועים למעוכב או שבאותו רגע מסירת פרטים אלו על ידי המעכב עלולה לפגוע בבצוע העיכוב או בביטחונו של המעכב או של אדם אחר ו/או להביא להעלמת ראיה, ניתן להימנע מחובות אלו, ובלבד שברגע שחלפו הנסיבות שמנעו זאת, יקוימו חובות המעכב מוקדם ככל האפשר.

  4.עריכת דו"ח עיכוב – בהתקיים אחת הנסיבות הבאות על מבצע העיכוב לערוך דו"ח:

  1. המעוכב הובא לתחנת המשטרה או זומן אליה.
  2. משך זמן העיכוב הנו 20 דקות ומעלה.

  מה משך זמן העיכוב המותר עפ"י החוק?

  חשוב לציין כי אין לעכב אדם מעבר לזמן הסביר הדרוש לשם השגת המטרה לשמה עוכב האדם.

  יחד עם זאת, אין לעכב אדם מעבר ל-3 שעות!

  ניתן להאריך את פרק הזמן של 3 שעות, רק כשהעיכוב קשור למס' רב של מעורבים והקצין הממונה בתחנת המשטרה, הורה על כך!

  חריגה מפרקי הזמן המצוינים לעיל, הופכת את העיכוב לבלתי חוקי!!!

  אדם שעוכב מעבר לזמנים שלעיל ועיכובו אינו חוקי, רשאי לעזוב את מקום העיכוב!!!


  מוזמנים לשתף את הכתבה

  לייעוץ ראשוני

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם

   לייעוץ ראשוני

   השאירו פרטים ונחזור בהקדם

    חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים