השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

  מעצר – מעצר חוקי ומעצר לא חוקי

  מקור סמכות מעצר

  סמכות מעצר הינה סמכות להגביל את חירותו של האדם, סמכות זו קבועה בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) או בחקיקת משנה מכוח הסמכה מפורשת בחוק. לא ניתן לעצור אדם אלא מתוקף הכללים והנהלים המפורשים בחוק!

  יש לציין כי מעצר אדם יעשה בדרך שתבטיח שמירה מירבית על כבודו ועל זכויותיו!

  חוק יסוד כבוד האדם וחירותו השפיע רבות על הפרשנות של דיני המעצרים בישראל ולמעשה חיזק את ההגנה על זכויות הפרט, כך שבין היתר, הוגבלו סמכויותיהם של גורמי אכיפת החוק בכל הקשור למעצר אדם.

  איזה בית משפט ידון במעצר?

  התשובה לכך נחלקת בהתאם לשתי קטגוריות. האחת, סמכות עניינית והשנייה סמכות מקומית.

  סמכות עניינית הינה סמכות המציינת האם בית משפט שלום או מחוזי יטפל בנושא מעצר אדם שהובא לפתחו.

  להלן, החלוקה בקטגוריית הסמכות העניינית:

  1. כל עוד לא הוגש כתב אישום, כלומר כשמדובר באדם שעדיין בסטאטוס של חשוד, אזי הסמכות תהא נתונה לבית המשפט השלום ומדובר במעצר ימים לצורכי חקירה, בין היתר.
  2. לאחר הגשת כתב אישום – כאשר מדובר באדם בסטאטוס של נאשם והוגשה בקשה למעצר עד תום ההליכים נגדו, במצב זה יש לבחון את העבירה המיוחסת בכתב האישום ואם העונש בצידה מעל 7 שנות מאסר אזי הסמכות לבית המשפט המחוזי, ומתחת לתקופה זו לבית המשפט השלום, למעט החריגים הקבועים בחוק.
  3. בשלב הערעור על פסק הדין – סמכות הדיון תהא נתונה לערכאה הגבוהה יותר בין אם בית המשפט המחוזי ובין אם בית המשפט העליון.

  סמכות מקומית:

  סמכות מקומית פירושה, באיזה איזור בארץ בו קיים בית משפט, יתנהל הדיון.

  הסמכות המקומית תהיה נתונה לבית המשפט שבאזור שיפוטו התקיים אחד מאלה:

  1. נעברה העבירה נושא הפנייה לבית המשפט (כולה או חלקה).
  2. מיקום היחידה החוקרת הממונה על החקירה, שבקשר אליה הוגשה הפנייה לבית המשפט.
  3. אדם מוחזק במעצר ובשל נסיבות מיוחדות לא ניתן להגיע לבית המשפט הממוקם באזורים שצוינו בסעיף 1 ו- 2 לעיל, בקטגוריה זו.

  האם ישנה עדיפות למעצר עפ"י צו?

  התשובה הינה חד משמעית כן ! הסיבה לכך נעוצה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו שמטרתו לצמצם ככל האפשר את הפגיעה בכבודו של אדם ובחירותו.

  כאשר מוגשת בקשה לבית המשפט שמטרתה מעצר אדם, הרי שבית המשפט בוחן את הבקשה, את הנסיבות בגינן מעצר האדם מתבקש ובהתאם מקבל החלטה, כלומר מדובר בביקורת שיפוטית, בעין בוחנת המבקרת ולעיתים אף מסננת .

  הדבר בא לידי ביטוי גם בחוק הקובע כי "מעצר אדם יהיה בצו של שופט אלא אם כן הוענקה בחוק סמכות לעצור בלא צו".

  סמכות מעצר ללא צו שופט

  סמכות מעצר מכוונת כלפי אדם החשוד בבצוע עבירה מסוג עוון או פשע (כלומר, עבירה בת מעצר).

  עבירה מסוג חטא (שהעונש בצידה עד 3 חודשי מאסר) אינה מקימה סמכות מעצר לשוטר.

  התנאי הבסיסי למעצר אדם ללא צו הנו, כי ישנו "יסוד סביר לחשד" שאדם ביצע עבירה בת מעצר.

  לחשד זה יש עילות מעצר מצטברות, השילוב בין החשד לעילות, יש בו כדי להקים סמכות מעצר כלפי אדם .

  להלן, עילות המעצר :

  1. שהעבירה בביצועה נחשד האדם נעברה בפניו של העוצר או שנעברה "זה מקרוב" (הפסיקה פירשה ביטוי זה באופן שהעבירה בוצעה במהלך מספר שעות ועד 24 שעות שקדמו למעצר ללא צו).
  2. שלעוצר יהיה יסוד סביר לחשש שהאדם/ החשוד לא יופיע להליכי חקירה.
  3. שלעוצר יהיה יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי מעצרו יביא לשיבוש הליכי המשפט.
  4. שלעוצר יהיה יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור או את ביטחון המדינה.
  5. האדם שנעצר חשוד בביצוע אחת מהעבירות הבאות: עבירה שדינה מאסר עולם או מיתה, עבירת בטחון, עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים (למעט עבירה הנוגעת לשימוש בסם או להחזקת סם לצריכה עצמית), עבירה שנעשתה באלימות חמורה או באכזריות או תוך שימוש בנשק חם או קר, עבירת אלימות בבן משפחה כמשמעותה בחוק למניעת אלימות במשפחה.
  6. אם אדם משוחרר בערובה ויש יסוד סביר להניח כי הוא הפר את תנאי שחרורו, או כי הוא עומד להימלט מן הדין, או שיש יסוד סביר לחשש שהוא נמלט ממשמורת חוקית.

  סמכות נוספת למעצר אדם ללא צו הינה, כשאדם מתנגד לסמכות עיכוב המופעלת ע"י שוטר או כשאדם מפריע לשוטר להפעיל סמכות עיכוב כלפי אחר.

  למען הסר ספק נחזור ונבהיר כי יש צורך בקיומם של שני תנאים מצטברים למעצר אדם ללא צו, החשד הבסיסי כי בוצעה עבירה בת מעצר וקיומה של אחת מהעילות שצוינו לעיל.

  זאת ועוד, החוק אף קובע כי לא ייעצר אדם ללא צו אם ניתן להסתפק בסמכות עיכוב!

  "טעות במעצר"

  לעיתים, קורים מצבים ששוטר עוצר אדם בטעות. מהי טעות? טעות יכולה להיווצר בשני מישורים, המישור העובדתי והמישור המשפטי.

  המישור העובדתי עוסק בשאלה אם המעשה המיוחס לאדם, לפי המידע שברשות השוטר אכן התרחש בפועל, אם החשוד אכן הוא זה שביצע את המעשה ואם המעשה עצמו מהווה עבירה לעניין סמכות מעצר.

  באופן עקרוני, די בכך שעל פני הדברים תמונת המצב מבטאת ביצוע של עבירה.

  למשל: אדם יצא מחלון דירה באמצע הלילה ושוטר הבחין בכך ועוצר אותו.

  בפועל בעל הדירה עשה מעשה קונדס והוא זה שיצא מחלון הדירה ולא פורץ, אך השוטר עצר אותו. האם השוטר טעה? התשובה כן, האם המעצר לא חוקי? התשובה לא, זאת משום שכל הקריטריונים למעצר התקיימו. כמובן שבעל הדירה ישוחרר מהמעצר ברגע שיודע לשוטר מעמדו הרשמי.

  המישור המשפטי עוסק בשאלה האם התקיימו התנאים המשפטיים לקיומה של סמכות מעצר או הדרישות המשפטיות המכונות עילות המעצר (שצוינו לעיל).

  למשל: טעות באשר למעמד של האדם שביצע את המעצר בתחנת המשטרה, קצין סבר בטעות שהוא הקצין הממונה בתחנה ונתן הוראה לכלוא אדם שנעצר, במקרה זה הקצין עצר באפן לא חוקי , אמונתו כי הוא בעל סמכות בתחנה באותו רגע נתון, אין בה כדי להכשיר את המעצר.

  מעצר חוקי הנו מעצר המבוסס הן על המישור העובדתי והן על המישור המשפטי.

  ככלל טעות במישור העובדתי לא תפגע בחוקיות המעצר בעוד שטעות במישור המשפטי (למעט טעות סבירה שהמעשה מהווה עבירה), יש בה כדי לפגוע בחוקיות המעצר.

  דוגמא למעצר חוקי:

  שוטר קיבל מידע שבוצע שוד ע"י אדם מסוים בסניף דואר ובהתאם עוצר את האדם החשוד בשוד. בהמשך התברר כי המודיע טעה בזיהוי החשוד. מדובר בטעות עובדתית שאין בה כדי לפגוע בחוקיות המעצר ללא צו.

  דוגמא למעצר לא חוקי:

  שוטר מקבל מידע אמין שאדם ביצע עבירה שדינה מאסר עולם והוא עוצר את החשוד ללא צו, בהמשך מתברר שהחשוד ביצע עבירה שעונשה 8 שנות מאסר. השוטר טעה משפטית שכן לא מדובר בטעות סבירה והמעצר אינו חוקי!

  מה המשמעות של מעצר לא חוקי?

  במידה ואדם נעצר באופן לא חוקי, הוא רשאי להתנגד למעצרו ולעזוב את "מקום מעצרו" .


  מוזמנים לשתף את הכתבה

  לייעוץ ראשוני

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם

   לייעוץ ראשוני
   השאירו פרטים ונחזור בהקדם

    חברה מקצועית לקידום אתרים חברה מקצועית לקידום אתרים
    דילוג לתוכן